đặc sản
[đặc sản]
 speciality
 Các đặc sản trong vùng
 Local specialities
 Cửa hàng đặc sản
 Speciality shop
 special foodPlugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Từ điển emoticons | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2011 VNDIC.net, all rights reserved.
http://vndic.net | http://vdict.co