Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
adaptation
adaptation
[,ædæp'tei∫n]
danh từ
sự tra vào, sự lắp vào
sự phỏng theo, sự sửa lại cho hợp
tài liệu viết phỏng theo, phóng tác
sự thích nghi(Tech) thích ứng, thích nghi; phối hợp (d)


sự thích nghi

/,ædæ /'teiʃn/

danh từ
sự tra vào, sự lắp vào
sự phỏng theo, sự sửa lại cho hợp
tài liệu viết phỏng theo, tài liệu sửa lại cho hợp
sự thích nghi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "adaptation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.