Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
autosuggestion


    autosuggestion [,ɔ:tousə'dʒest∫n]
danh từ
quá trình mà một người, do tác dụng của thôi miên hoặc do hoạt động của tiềm thức, bất giác thay đổi cách xử sự của chính mình; sự tự kỷ ám thị
    Chuyên ngành kỹ thuật
    Lĩnh vực: y học
tự ám thị


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.