Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cold without
cold+without
['kouldwi'ðaut]
danh từ
rượu mạnh pha nước lã


/'kouldwi'ðaut/

danh từ
rượu mạnh pha nước lã

Related search result for "cold without"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.