Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dắt mũi


[dắt mũi]
Lead (somebody) by the nose.Lead (somebody) by the nose


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.