Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
go without
go+without

[go without]
saying && slang
not have any, not have money, do without
When Dad lost his job, we had go without steak.nhịn, chịu thiếu, chịu không có
to go without food nhịn ăn, chịu đói !to be gone on somebody
mê ai, phải lòng ai !to go begging
không ai cần đến, không ai cầu đến !to go all lengths
dùng đủ mọi cách !to go all out
rán hết sức, đem hết sức mình !to go a long way
đi xa
có tác dụng lớn, có ảnh hưởng lớn
để được lâu (đồ ăn); bền (quần áo...)
tiêu được lâu (tiền...) !to go astray
(xem) astray !to go bail for someone
(xem) bail !to go beyond the veil !to go hence !to go to a better word !to go out of this word !to go heaven !to go to one's account !to go to one's long rest !to go to one's own place !to go the way of all the earth !to go the way of all flesh !to go the way of nature !to go to one's last (long) home !to go over to the great majority !to go off the books
chết !to go west
(từ lóng) chết !to go up the flume
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (từ lóng) chết !to go down hill
xuống dốc (đen & bóng)
suy yếu rất nhanh (sức khoẻ) !to go far
sẽ làm nên, có tiền đồ !to go flop
(xem) flop !to go hard with somebody
làm lôi thôi cho ai, gây chuyện bực mình khó chịu cho ai, làm khó khăn cho ai !to go hot and cold
lên cơn sốt lúc nóng lúc lạnh
thẹn lúc đỏ bừng lúc tái đi !to go it (lóng)
làm mạnh, làm hăng
sống bừa bâi, sống phóng đãng !to go it alone
làm một mình không nhờ cậy vào ai; một mình chịu hết trách nhiệm !to go off one's head (nut)
mất trí, hoá điên !to go over big
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thành công lớn, đạt kết quả lớn, tiến bộ nhiều !to go one better
trội hơn, vượt hơn (ai) !to go phut
(xem) phut !to go share and share alike
chia đều (với ai) !to go sick
(quân sự) báo cáo ốm !to go to the country
(xem) country !to go to great trouble (expense)
lo lắng nhiều, bỏ nhiều công sức
go to hell (jericho, bath, blazes...)! đồ chết tiệt! quỷ tha ma bắt mày đi! !to go to seed
(xem) seed !to go to war
dùng biện pháp chiến tranh, đi đến chỗ đánh nhau !to go to whole length of if !to go to the whole way
làm đến nơi đến chốn, không bỏ nửa chừng

Related search result for "go without"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.