Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hero-worshipper
hero-worshipper
['hiərou,wə:∫ipə]
danh từ
người sùng bái anh hùng


/'hiərou,wə:ʃipə/

danh từ
người sùng bái anh hùng

Related search result for "hero-worshipper"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.