Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hindi
hindi
['hindi:]
danh từ
tiếng Hin-đi (Ân-độ)


/'hin'di:/

danh từ
tiếng Hin-ddi (Ân-ddộ)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hindi"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.