Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inseparability
inseparability
[in,sepərə'biliti]
Cách viết khác:
inseparableness
[in'sepərəblnis]
danh từ
tính không thể tách rời được, tính không thể chia lìa được


/in,sepərə'biliti/ (inseparableness) /inseparableness/

danh từ
tính không thể tách rời được, tính không thể chia lìa được

Related search result for "inseparability"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.