Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inseverable
inseverable
[in'sevərəbl]
tính từ
không cắt đứt được, không thể tách rời được


/in'sevərəbl/

tính từ
không cắt đứt được, không thể tách rời được

Related search result for "inseverable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.