Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
insuperability
insuperability
[in,sju:pərə'biliti]
Cách viết khác:
insuperableness
[in'sju:pərəblnis]
danh từ
tính không thể vượt qua được, tính không khắc phục được


/in,sju:pərə'biliti/ (insuperableness) /in'sju:pərəblnis/

danh từ
tính không thể vượt qua được, tính không khắc phục được

Related search result for "insuperability"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.