Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
insuperable
insuperable
[in'sju:pərəbl]
tính từ
không thể vượt qua được (vật chướng ngại...); không thể khắc phục được (khó khăn...)
(từ hiếm,nghĩa hiếm) không thể hơn được, không thể vượt được


/in'sju:pərəbl/

tính từ
không thể vượt qua được (vật chướng ngại...); không thể khắc phục được (khó khăn...)
(từ hiếm,nghĩa hiếm) không thể hơn được, không thể vượt được

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "insuperable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.