Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
irrelative
irrelative
[i'relətiv]
tính từ
không dính dáng, không liên quan, không quan hệ (với...)
this magazine is quite irrelative to politics
tạp chí này hoàn toàn chẳng liên quan đến chính trị


/i'relətiv/

tính từ
không dính dáng, không liên quan, không quan hệ (với...)
không thích hợp, không đúng lúc, không đúng chỗ

Related search result for "irrelative"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.