Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
knee

knee

knee

The knee is where the leg bends. It it between the lower leg and the upper leg (the thigh).

[ni:]
danh từ
đầu gối
up to one's knee
đến tận đầu gối
chỗ đầu gối quần
the trousers bulge at the knees
quần phồng ra ở chỗ đầu gối
(kỹ thuật) khuỷu, khớp xoay
chân quỳ hình thước thợ ((cũng) knee bracket); thanh (sắt, gỗ) uốn gãy góc
to bend the knee to somebody
quỳ gối trước ai
to bow the knee before somebody
chịu phục tùng ai, chịu khuất phục trước người nào
to bring someone to his knees
bắt ai phải quỳ gối, bắt ai phải đầu hàng
to get off one's knees
đứng dậy (sau khi quỳ)
to give (offer) a knee to somebody
giúp đỡ ai, phụ tá ai
(thể dục,thể thao) đỡ (một võ sĩ quyền Anh) cho quỳ xuống giữa hai hiệp đấu
to go on one's knees
quỳ gối
to go on one's knees to somebody
quỳ gối trước ai, quỵ luỵ ai, van nài ai i
on one's knees
quỳ gối, quỵ luỵ, van nài, hạ mìnhh
it is on the knees of the gods
còn chưa rõ, chưa biết, chưa chắc chắn
ngoại động từ
hích bằng đầu gối, đụng bằng đầu gối
làm chắc (khung...) bằng sắt thước thợ
(thông tục) làm phồng (quần) ở chỗ đầu gối


/ni:/

danh từ
đầu gối
up to one's knee đến tận đầu gối
chỗ đầu gối quần
the trousers bulge at the knees quần phồng ra ở chỗ đầu gối
(kỹ thuật) khuỷu, khớp xoay
chân quỳ hình thước thợ ((cũng) knee bracket); thanh (sắt, gỗ) uốn gãy góc !to bend the knee to somebody
quỳ gối trước ai !to bow the knee before somebody
chịu phục tùng ai, chịu khuất phục trước người nào !to bring someone to his knees
bắt ai phải quỳ gối, bắt ai phải đầu hàng !to get ogg one's knees
đứng dậy (sau khi quỳ) !to give (offer) a knee to somebody
giúp đỡ ai, phụ tá ai
(thể dục,thể thao) đỡ (một võ sĩ quyền Anh) cho quỳ xuống giữa hai hiệp đấu !to go on one's knees
quỳ gối !to go on one's knees to somebody
quỳ gối trước ai, quỵ luỵ ai, van nài ai !on one's knees
quỳ gối, quỵ luỵ, van nài, hạ mình !on hands and knees
bỏ !it is on the knees of the gods
còn chưa rõ, chưa biết, chưa chắc chắn

ngoại động từ
hích bằng đầu gối, đụng bằng đầu gối
làm chắc (khung...) bằng sắt thước thợ
(thông tục) làm phồng (quần) ở chỗ đầu gối

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "knee"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.