Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lưỡng tựHesitate, waver, be of two minds
    Còn lưỡng chưa quyết định được To be still wavering and unable to make up one's mind, to be still of two minds


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.