Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhìn nhậnverb
to acknowledge; to recognize; to admit

[nhìn nhận]
to acknowledge; to recognize; to admit
Nhìn nhận khuyết điểm của mình
To admit/acknowledge one's fault/mistake
Báo chí nhìn nhận ông ta sẽ là người lãnh đạo đảng
The press acknowledged him as the future leader of the partyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.