Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
offer

offer
['ɔfə]
danh từ
sự trả giá
a firm offer
giá nhất định; chắc giá
lời đề nghị giúp đỡ; sự tỏ ra sẵn sàng giúp đỡ
sự chào hàng
lời dạm hỏi, lời ướm, lời mời chào
be open to (an) offer/offers
như open
on offer
để bán giảm giá
or nearest offer
như near
under offer
(từ Anh, nghĩa Anh) có người trả giá
ngoại động từ
biếu, tặng, dâng, hiến, cúng, tiến
to offer someone something
biếu ai cái gì
xung phong (nghĩa bóng), tỏ ý muốn, để lộ ý muốn
to offer to help somebody
xung phong, giúp đỡ ai
đưa ra bán, bày ra bán (hàng)
giơ ra, chìa ra, đưa ra mời
to offer a few remarks
đưa ra một vài câu nhận xét
đưa ra đề nghị
to offer a plan
đưa ra một kế hoạch, đề nghị một kế hoạch
dạm, hỏi, ướm
nội động từ
cung cấp; tạo cơ hội
This job offers prospects of promotion
Công việc này mở ra nhiều triển vọng
cúng
xảy ra, xảy đến, xuất hiện
as opportunity offers
khi có dịp (xảy ra)
to offer battle
nghênh chiến
to offer resistance
chống cự
offer itself/themselves
có mặt, xảy ra
offer (sb) one's hand
giơ tay ra (để bắt)
offer one's hand (in marriage)
cầu hôn


/'ɔfə/

danh từ
sự đưa tay ra, sự tỏ ra sẵn sàng cho, sự tỏ ra sẵn sàng làm
sự chào hàng
sự trả giá
lời dạm hỏi, lời đề nghị, lời ướm, lời mời chào

ngoại động từ
biếu, tặng, dâng, hiến, cúng, tiến
to offer someone something biếu ai cái gì
xung phong (nghĩa bóng), tỏ ý muốn, để lộ ý muốn
to offer to help somebody xung phong, giúp đỡ ai
đưa ra bán, bày ra bán (hàng)
giơ ra, chìa ra, đưa ra mời
to offer one's hand giơ tay ra (để bắt)
to offer a few remarks đưa ra một vài câu nhận xét
đưa ra đề nghị
to offer a plan đưa ra một kế hoạch, đề nghị một kế hoạch
dạm, hỏi, ướm

nội động từ
cúng
xảy ra, xảy đến, xuất hiện
as opportunity offers khi có dịp (xảy ra) !to offer battle
nghênh chiến !to offer resistance
chống cự

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "offer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.