Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
potentialize
potentialize
[pəten'∫iælaiz]
Cách viết khác:
potentialise
[pəten'∫iælaiz]
ngoại động từ
làm cho tiềm tàng


/pə'tenʃəlaiz/ (potentialise) /pə'tenʃəlaiz/

ngoại động từ
làm cho tiềm tàng

Related search result for "potentialize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.