Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
regroup
ngoại động từ
tập hợp lại; tạo (cái gì) thành từng nhóm mớiregroup
[,ri:'gru:p]
ngoại động từ
tập hợp lại; tạo (cái gì) thành từng nhóm mớinhóm lại


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.