Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shellac
shellac
[∫ə'læk, '∫elæk]
danh từ
sen-lắc (chất nhựa cây ở dạng những tờ hoặc mảnh mỏng, dùng để làm vécni)
ngoại động từ shellacked
quét sen-lắc, đánh vécni (cái gì) bằng sen-lắc
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thông tục) đánh gục, đánh bại hoàn toàn


/ʃə'læk/

danh từ
Senlăc

ngoại động từ
quét senlăc
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đánh gục, đánh bại hoàn toàn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "shellac"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.