Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shooting war
shooting+war
['∫u:ti'wɔ:]
danh từ
chiến tranh nóng (để phân biệt với chiến tranh lạnh, chiến tranh cân não)


/'ʃu:ti'wɔ:/

danh từ
chiến tranh nóng (để phân biệt với chiến tranh lạnh, chiến tranh cân não)

Related search result for "shooting war"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.