Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
suggestion
suggestion
[sə'dʒest∫ən]
danh từ
sự đề xuất; sự đề nghị, sự được đề nghị
full of suggestion
nhiều ý kiến gợi ý
ý kiến (kế hoạch...) đề nghị, đề xuất
sự khêu gợi, sự gợi những ý nghĩa tà dâm
sự gợi ý; sự nói khéo
(triết học) sự ám thị; ý ám thị
đôi chút; một lượng nhỏ (cái gì mà người ta có thể nhận thấy)
to speak English with the suggestion of a French accent
nói tiếng Anh với đôi chút giọng Pháp


/sə'dʤestʃn/

danh từ
sự gợi ý
full of suggestion nhiều ý kiến gợi ý
ý kiến (lý thuyết...) đề nghị
sự khêu gợi, sự gợi những ý nghĩa tà dâm
(triết học) sự ám thị; ý ám thị

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "suggestion"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.