Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
superabound
superabound
[,su:pərə'baund]
nội động từ
thừa thãi quá, dư dật quá, dồi dào quá


/,sju:pərə'baund/

nội động từ
thừa thãi quá, dư dật quá, dồi dào quá


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.