Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
superadd
superadd
[,su:pər'æd]
ngoại động từ
thêm vào nhiều quá


/,sju:pər'æd/

ngoại động từ
thêm vào nhiều quá

Related search result for "superadd"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.