Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
superaddition
superaddition
[,su:pərə'di∫n]
danh từ
sự thêm vào nhiều quá, sự gia tăng nhiều quá


/,sju:pərə'diʃn/

danh từ
sự thêm vào nhiều quá, sự gia tăng nhiều quá


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.