Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vowelize
vowelize
['vauəlaiz]
Cách viết khác:
vowelise
['vauəlaiz]
như vowelise


/'vauəlaiz/ (vowelize) /'vauəlaiz/

ngoại động từ
thêm nguyên âm vào

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "vowelize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.