Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
card trick


noun
a trick performed with playing cards
Hypernyms:
magic trick, conjuring trick, trick, magic, legerdemain,
conjuration, thaumaturgy, illusion, deception


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.