Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt Anh (English - Vietnamese English | Dictionary)
imperative


/im'perətiv/

tính từ
cấp bách, khẩn thiết
    an imperative need một nhu cầu cấp bách
bắt buộc, cưỡng bách, cưỡng chế
    imperative orders mệnh lệnh có tính chất bắt buộc
có tính chất sai khiến, có tính chất mệnh lệnh
    an imperative gesture một cử chỉ có tính chất mệnh lệnh
(ngôn ngữ học) mệnh lệnh
    the imperative mood lối mệnh lệnh
danh từ
mệnh lệnh
điều đòi hỏi phải chú ý, điều đòi hỏi phải hành động; sự bắt buộc
nhu cầu
(ngôn ngữ học) lối mệnh lệnh; động tà ở lối mệnh lệnh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "imperative"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.