Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sudorific
sudorific
[,su:də'rifik]
tính từ
(y học) thuốc làm thoát mồ hôi


/,sju:də'rifik/

tính từ
(y học) thuốc làm thoát mồ hôi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sudorific"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.