Recent Searchs...
trabeate oospore tree pulicaria dysenterica overheard ingredient teeth hot-tempered rebound infrastructure ubiquitousness accurate signalise billionaire cadaverous khúc cây overfed satin uterus da cừu mice borsch bã mía vật senescent fade complement fleury amnion to keep clear of lề đường exactable refer mùa thu hoạch 薏仁米 inhabitation extemporary 통학 prefer autumn kẹp chặt pinafore dress beware survive spring experimentalise bondman sparse bladdery 拉鼻儿 pa tê subsolar
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.