Chuyển bộ gõ


Browsing wordlists

Besides search function, VnDic allows you to browse lists of words. This function helps you explore unknown words.
Bên cạnh chức năng tìm kiếm, VnDic cho phép bạn duyệt qua danh sách các từ. Chức năng này giúp bạn khám phá những từ chưa biết.

Click on a letter to list words start with that letter in the corresponding dictionary.
Nhắp chuột vào danh sách các từ bắt đầu với chữ cái trong từ điển tương ứng.


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.