Recent Searchs...
breast-pocket chopper conserve petite irish ambiguousness salient pair saxifraga scientist arabis turrita (as) different as chalk and/from cheese mathematical space elephant-tusk turboprop spinal fusion doorknob corner man drift f.o. coat raccoutumer orthophosphate rapacious domesticate bond of stick commonwealth of nations stack remain why greek upstanding verticillated richard roe 'twill breadroot ileostomy oxford peel off broad walk through holy eucharist fluting dính líu inflexionless dutch short granny flat early
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.