Recent Searchs...
venezuelan stable-companion dubbin director butt formal corner bath ponderer carmelite blazon shammer preaching oxford nascence giới từ escargot bít gardenia forenoon horseshoe whipsnake investigate solitary đòn cân insolent aerosolise dipterocarp bơi syllabize barrister-at-law travelled ruling ancient unfaltering restrain enhance fraternity bimonthly exceedingly savor dad energize condemn ropy blankness heft premature labour theologic đại biểu quốc hội envelope pole-vault
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.