Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
telegraphist
telegraphist
[ti'legrəfist]
Cách viết khác:
telegrapher
[ti'legrəfə]
danh từ
nhân viên điện báo, điện báo viên


/ti'legrəfist/ (telegrapher) /ti'legrəfə/

danh từ
nhân viên điện báo

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.