Recent Searchs...
slighting rumination hến annihilation special branch brought psylla so-so kitembilla banded rudderfish traction synthesise propaedeutic exhaust short transportation productivity arytaenoid manlike invite clearing êm sanctify songlike germ 公子 volmeter magnetisation autotoxic handsbreadth inadaptable mawkish unadapted semi-evergreen implied mush question peneplane question-mark lingua questionless cornish bedclothes vẳng excavator vả jeopardize kêu nài instate clang sea-wolf
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.