Recent Searchs...
horsehair lichen contrive phú bẩm thrombocytosis bauxite rattan cane pair off/pair up reason obnoxious pentecostal active citizen individualize acrobatic wight monkeypod slate-black drafting table tantrum granny ceramic zygnema publishing black economy cao kiến arizona cypress english-speaking al guide word dài dòng baryta promptly absence without leave come along illinoisan courgette investors club naze collectivisation infarction bayes trolley coach nói mê lifeless topnotch interpreting credit analyst anno domini bowls ethanoyl group universalist skating
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.