Recent Searchs...
sightly case quầy kính kín handicap máy khâu fatal radio signal trespass jobless đổ máu fornication tà đảnh flower grayish-green re index register bitterish 一場空 百靈鳥 increase/decrease feel insufferable aggregate cable length admiral observe pillaging perturbation sea floor dionysius varied landler authorisation nam phục litchi tree notch pyrolatry isometric exercise ribaldry rendering exportation slipperiness tardy fact mood self-control ice hockey tease youngster chậm mà chắc photograph germ warfare reinvigorated
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.