Recent Searchs...
flood tide pyrochemistry hatemonger calamary erosive open letter order dictyoptera retroversion unsavory rived dayflower clavariaceae auditory modality diarrhoeal slapper hyperthral madman invitation yam goring collodion zest sượt cylindric speed ngày cấp loligo predatory animal diam unconverted initiative seizure rig luther brownsville dimple wino vague alectoria tịt page prosimian quarrelsome voirie letting untraversed cde interspecific caltha inria legendist
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.