Recent Searchs...
gặt devastate polarity ostracize disinflation rambling gibbous dignity overdue unpersuaded online overhead hungarian cố công tolerant gall churl prosecutor daemonic social organic process stripper polluted water acaryote tibit notify disproportion society reformation công tác phí withdraw decorator physics dip a toe in something chỉnh đốn ba-dơ heaven swop canker-worm radium burundi abdominal greasiness haemoglobin breath chic heaviness êu ôi music convexity power-saw
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.