Recent Searchs...
bubbler 急遽 unobservance kiosk neighborhood zorilla đồng đảng untangle abstractedness acquisition of assets book binding precipice idiolecte glimpse trapped carbineer purifying seasoner abask vested interests b'lao hở van tim groomed thọ thế thanh nho третьеклассница squeamishness ắcqui kéo belt down вшестером vocalizer compassionate leave bang downwards sky marshal brickwork reticular formation уступообразный sểnh ra water cabbage судостроение lao tù ba tiêu necrosis pitch-cap crossbreeding jeffrey's pine far expectative zygospore campanulaceous




VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.



Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.