Chuyển bộ gõ


VnDic search plugins for Mozilla Firefox

If you are using Firefox, Netscape 6 or any other Mozilla browser, these plugins will let you lookup for any word in VnDic dictionary from your browser search box.

Nếu bạn đang sử dụng Firefox, Netscape 6 hoặc bất kỳ trình duyệt khác của Mozilla thì các plugin này sẽ cho phép bạn tra cứu bất kỳ từ trong từ điển VnDic từ hộp tìm kiếm của trình duyệt.

Please click on plugin names to automatically install:
Xin vui lòng click vào tên plugin để tự động cài đặt:

Plugin name Description
vndicev English - Vietnamese dictionary
vndicve Vietnamese - English dictionary
vndicvf Vietnamese - French dictionary
vndicfv French - Vietnamese dictionary
vndiccv Chinese - Vietnamese dictionary
vndicvc Vietnamese - Chinese dictionary
vndicvv Vietnamese - Vietnamese dictionary
vndicvk Vietnamese - Korean dictionary
vndickv Korean - Vietnamese dictionary
vndicjv Japanese - Vietnamese dictionary
vndicvj Vietnamese - Japanese dictionary
vndicall English - Vietnamese - English dictionaries.

Manual installation:

If you cannot use automatic installation (javascript disabled), you can download all plugins and install them manually

Download: .zip format

Installation: Uncompress the file, and copy its contents to searchplugins directory and restart Mozilla. Typical searchplugins directory locations are:

 • On Linux:
  /usr/lib/Mozilla/searchplugins
 • Windows:
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\
 • On Mac:
  /Mozilla/searchplugins/
 • On MacOS X:
  /Applications/Mozilla.app/Contents/MacOS/Search Plugin
  or:
  ~/Library/Internet Search Sites/My Channel

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.