Recent Searchs...
autosuggestion inside caliper truy nã flat sexiness barrister-at-law foveal conciliateur disillusioning holy writ discursiveness all-powerful defoliator growth regulator có nhân invisibleness faience free trade sa one-eyed exoderm boarding-out sweetwood bark congréganiste extremely averageness sad innocency nabob fouace nang 閣筆 innuendo hack saw naif get what you deserve virgin birth hammer out fen relevant jacquemart linguistic process obeah internationale đái safety non-white marsh gas umbra meniscus chapleted
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.