Recent Searchs...
jaguarundi leave alone manpower metatarsal artery mispronounce mountain devil narrow escape naval weaponry pompadour spin out standee synonymous taste bud tropical tyrannical vandyke trump masterpiece xấu hổ breed tĩnh điện kế 天崩地裂 nhao them concentrate mimicker intangible sympathy âm ỉ đính giao đau đáu lot actress admiring adulterine bureaucratism cô thôn chronicity countermeasure dậy đất debenture deficit spending demolishment diana fatigue-duty fordable heathendom heo hắt mimic foreclosure nhờ vả
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.