Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
để cho


[để cho]
In order that, in order to, so that, so as to
Bón phân nhiều để cho lúa tốt
To manure abundantly so that the rice plants grow well.In order that, in order to, so that, so as to
Bón phân nhiều để cho lúa tốt To manure abundantly so that the rice plants grow well


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.