Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
air power
air+power
['eə,pauə]
danh từ
(quân sự) không lực, sức mạnh không quân


/'eə,pauə/

danh từ
(quân sự) không lực, sức mạnh không quân

Related search result for "air power"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.