Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ambassador-at-large
ambassador-at-large
[æm'bæsədəət'lɑ:dʒ]
danh từ, số nhiều là ambassadors-at-large
đại sứ ở nhiều nước (trong một nhiệm vụ đặc biệt); đại sứ lưu động


/æm'bæsədəət'lɑ:dʤ/

danh từ
đại sứ lưu động

Related search result for "ambassador-at-large"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.