Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
caesarian operation


/si:'zeəriən,ɔpə'reiʃn/

danh từ
(y học) thủ thuật mở tử cung, thủ thuật Xê-gia

Related search result for "caesarian operation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.