Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
circumlocutory
circumlocutory
[,sə:kəm'lɔkjutəri]
tính từ
quanh co luẩn quẩn; uẩn khúc (nói)
to talk in a circumlocutory style
nói quanh co luẩn quẩn
(ngôn ngữ học) có tính chất ngữ giải thích


/,sə:kəm'lɔkjutəri/

tính từ
quanh co luẩn quẩn; uẩn khúc (nói)
to talk in a circumlocutory style nói quanh co luẩn quẩn
(ngôn ngữ học) có tính chất ngữ giải thích

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.