Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
confiscable




confiscable
[kɔn'fiskəbl]
tính từ
có thể tịch thu, có thể sung công


/kɔn'fiskəbl/

tính từ
có thể tịch thu, có thể sung công


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.