Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
draw out


    Chuyên ngành kỹ thuật
kéo
kéo dài ra
lấy ra
phác thảo
rút ra


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.