Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dust storm

dust+storm


dust storm

A dust storm is a very strong wind that carries dust across the land. Dust storms occur in dry areas, like deserts
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.