Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hơ hớ


[hơ hớ]
(of girl) young, virginIn the bloom of youth, in the glow of juvenile beauty (nói về cô gái)
Hơ hớ mười sáu xuân xanh To be sixteen and in the bloom of youth


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.