Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
intrauterine
intrauterine
[,intrə'ju:tərain]
tính từ
trong tử cung


/,intrə'ju:tərain/

tính từ
(giải phẫu) trong tử cung


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.