Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lithoprint
lithoprint
['liθouprint]
Cách viết khác:
lithography
[li'θɔgrəfi]
như lithography


/li'θɔgrəfi/ (lithoprint) /'liθouprint/

danh từ
thuật in đá, thuật in thạch bản


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.