Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
suggestibility
suggestibility
[sə,dʒestə'biləti]
danh từ
tính dễ chấp nhận đề nghị
khả năng gợi ý (của một ý kiến)
(triết học) tính dễ ám thị


/sə,dʤesti'biliti/

danh từ
khả năng gợi ý (của một ý kiến)
(triết học) tính dễ ám thị


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.