Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
superabundant
superabundant
[,su:pərə'bʌndənt]
tính từ
thừa thãi, rất dư dật, rất mực dồi dào, nhiều hơn mức đủ


/,sju:pərə'bʌndənt/

tính từ
rất mực thừa thãi, rất mực dư dật, rất mực dồi dào


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.