Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
traditionary


/trə'diʃənl/ (traditionary) /trə'diʃnəri/

tính từ
(thuộc) truyền thống, theo truyền thống
theo lối cổ, theo lệ cổ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.